NieuwsfLex is van Lex Schuijl,
correspondent en verantwoordelijk voor de verslaggeving van de actuele maatschappelijke
en politieke situatie in Harderwijk en Omgeving

NIEUWSFLEX

WERKZAAMHEDEN

KORPS INLICHTINGEN EN VEILIGHEID PRINSES ALEXIA

“In tenebris lucens”, credo van het korps


Opdracht

Toen ik vier jaar geleden het verzoek kreeg tot het schrijven van dit boek, had ik weliswaar de hoop op een zo compleet mogelijk overzichtsdocument maar de uitkomst overtrof die hoop en verwachtingen. Toen ik dit verzoek kreeg vroeg ik me af of ik wel de juiste man was om de klus te klaren en degene die aan mijn verwachtingen kon voldoen? Als hoofdauteur van dit boek, nam ik, Adjudant-Onderofficier buiten dienst deze uitdaging toch aan, want ik was al enige jaren met pensioen en er was nogal wat veranderd. De kolonel en ik kenden elkaar nog uit de tijd van de Balkanoorlog. Een tijd waarin ik als militair inlichtingenanalist werkzaam was.


Versterking

Gaandeweg het proces kreeg ik een vaste versterking in de persoon van geschiedenisstudent en “Defensity College” reservist Auke Heitz. Met zijn steun, in de slotfase vervangen door “Defensity College” reservist Koen Monnickendam, klaarde ik de klus, boven verwachting, in vier jaar.


Inhoud

Dit boek beschrijft de rijke geschiedenis van de mensen, de organisatiedelen en gebeurtenissen die bijgedragen hebben aan het succesvol opereren van de krijgsmacht. Het boek beschrijft de periode vanaf de mobilisatie voorafgaande aan de eerste wereldoorlog tot heden. Vanaf dat moment kent de krijgsmacht voor het eerst een organisatiedeel dat tot taak had om inlichtingen in te winnen en produceren. De fakkel die symbool stond voor het schijnen van licht op zaken die op het eerste gezicht niet zichtbaar waren of door buitenlandse mogendheden liever onzichtbaar gehouden werden. Die fakkel, ook wel toorts genoemd, staat tot op de dag van vandaag symbool voor het inlichtingen-vak binnen de Koninklijke Landmacht en vormt het centrale onderdeel in het Korps-embleem ... Samen met vele vakbroeders en zusters hebben wij ons de afgelopen decennia ingespannen om het inlichtingen en veiligheid vakgebied verder te professionaliseren en door te ontwikkelen tot een volwaardige capaciteit binnen de organisatie. Hiervoor is het ook van belang dat wij als gemeenschap maar ook zij die met onze gemeenschap samenwerken, onze geschiedenis beter leren kennen. Dat is de aanleiding geweest voor het tot stand komen van dit boek. Weten waar je vandaan komt en wat er allemaal geleid heeft tot waar je nu staat is een randvoorwaarde voor het weten waar je naartoe moet gaan.


Foto:

Kolonel J.M.A. Brouns

Korpscommandant, Korps Inlichtingen & Veiligheid Prinses Alexia


VERENIGING ONDEROFFICIEREN ARTILLERIE (V.O.O.A.)

Op 28 oktober 1976 is de VERENIGING ONDEROFFICIEREN ARTILLERIE (V.O.O.A.) opgericht voor alle onderofficieren van de Artillerie (actief en postactief). De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van een hechte saamhorigheid onder de onderofficieren van de Artillerie in het bijzonder en voor de onderofficieren van de Krijgsmacht in het algemeen. Vanaf januari 2021 ga ik de redactie van de VOOA ondersteunen. Hier werk ik binnen de redactie door redigeer werk te verrichten van het Bondsblad.

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING HERDEREWICH

Binnen de redactie van het Vittepraetje, het kwartaalblad van de Oudheidkundige Vereniging, kan ik ingaan op de inhoudelijke diepgang van de verschillende onderwerpen.
Met plezier snuffel ik in de materie om op zoek te gaan naar de historische achtergrond en feiten die daarbij horen.
De belangstelling voor dit historisch naslagwerk is voor mij de motivatie om hiermee verder te gaan.


De verschenen bijdragen van mijn hand:

  • Terug naar historische grandeur van het oude stadhuis (jaargang 21, nr. 1, maart 2017)
  • Hotel Baars en bewoners in de loop der eeuwen
    (jaargang 21, nr. 3, september 2017)
  • Dries van den Berg: 40 jaar gerookte paling
    (jaargang 22, nr. 1, maart 2018)
  • Gezusters de Lange
    (jaargang 22, nr. 4, december 2018)

WIJKVERENIGING DRIELANDEN

In het periodiek te verschijnen informatieve blad van de wijkvereniging Drielanden, De Hoorschelp, bestaat mijn bijdrage uit het aantrekken van potentiele adverteerders.

Dit wijkblad wordt in een oplage van 5500 exemplaren huis-aan-huis verspreid.


Geïnteresseerden kunnen zich bij mij aanmelden voor meer informatie. Daarnaast draag ik bij aan het schrijven van artikelen om de cohesie in de wijk te bevorderen en de wijkbewoners te informeren over de wijk.


Sinds november 2019 heb ik de werkzaamheden als bestuurslid beëindigd. Na meer dan tien jaar is het nu tijd geworden om het wat rustiger aan te gaan doen. De bestuurlijke taken zoals interim-voorzitter en redactielid waren me op het lijf geschreven. Samen met Wim Ham werk ik o.a. aan de contacten met de adverteerders.

VETERANEN VERHALEN NOORD-WEST VELUWE

Verschillende keren is het voorgekomen dat veteranen, met een andere missie dan voormalig Nederlands-Indië, mij vroegen waarom zij hun verhaal niet kwijt kunnen.


Welnu, hier is die mogelijkheid geschapen om kosteloos ook hun verhalen voor het nageslacht te bewaren. We hebben helaas één beperking moeten opleggen. Het gaat om Veteranen woonachtig in de regio Noord-West Veluwe.

Verhalen en belevenissen van zowel veteranen uit WOII, onder oorlogsomstandigheden, alsmede van veteranen die bijgedragen hebben aan missies in het kader van Vredesoperaties bij de handhaving van vrede en veiligheid op vele plaatsen in de wereld. Daarbij behoren ook de ‘jonge’ veteranen die nu nog in militaire dienst zitten.

Aanmelden via info@VeteranenNW-Veluwe.nl.

HISTORISCH OVERZICHTSBOEK INLICHTINGEN &

VEILIGHEID - JISTARC (Joint Intelligence Surveillance Target Acquisition Reconnaissance commando)

Dit overzichtsboek is op dit moment in bewerking en gaat enige jaren duren. Het gaat bestaan uit een samenvatting van eerder verschenen werken met een aanvulling tot de huidige situatie van JISTARC. Voorwoord voor dit nieuwe boek wordt geschreven door prof. dr. Beatrice de Graaf, Hoogleraar en voorzitter van de Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen & Global Governance aan de Universiteit van Utrecht, binnen het strategische thema Instituties.


Hieronder een klein stukje tekst die Beatrice de Graaf voor Lex heeft geschreven:


Intelligence: ‘Life long learning’ door Beatrice de Graaf.

Wat zijn militaire inlichtingen, en wat doet een militaire inlichtingendienst? Die vraag is verraderlijk simpel, want het antwoord daarop is per plaats, tijd, soort politiek systeem en type Krijgsmacht anders.


Bovendien is de functie en rol van inlichtingen ook sterk van ontwikkelingen op het vlak van technologie en communicatie afhankelijk. Daarom geldt voor inlichtingen hetzelfde motto dat de Universiteit Utrecht inmiddels heeft omarmd: hoe dan ook is het een zaak van ‘life long learning’.


Iets dat dus nooit ‘af’ is. Daarom is het ook zo’n uitstekend idee om een boek over de geschiedenis van de School voor de Militaire Inlichtingendienst (SMID) te schrijven.

Die geschiedenis drukt iedereen in de ‘business’ van inlichtingen met zijn of haar neus op de feiten: onderwijs, training en ontwikkeling van een curriculum op het vlak van inlichtingen is minstens net zo belangrijk als de zaak zelf.


Dat inzicht is in de geschiedenis van militaire inlichtingen van Nederland opmerkelijk genoeg pas heel laat ontstaan.

Graag geef ik bij wijze van voorwoord een paar pennestreken mee, die er vooral toe dienen de relevantie van Lex Schuijls werk verder te onderstrepen.

MIJN ONTMOETING MET PROFESSOR DR. B.A. DE GRAAF

Tijdens mijn laatste jaren bij de Koninklijke Landmacht heb ik een historisch verslag geschreven over de Nederlandse Militaire Inlichtingendienstcompagnie. Na mijn functioneel leeftijdsontslag (2003) werd ik door Defensie opnieuw gevraagd een uitgebreid historisch totaaloverzicht te schrijven over de Inlichtingen en Veiligheid zowel nationaal alsmede mondiaal.


OVERZICHT

Het overzicht behandelt onder andere de geschiedenis van de Koninklijke Landmachteenheid JISTARC (Inlichtingen, bewaking, doelopsporing en Verkennings Bataljon). Verder in dit boek een bundeling van de in 1992 uitgegeven ‘kleine geschiedenis van een inlichtingencompagnie’ uit 1992; het eerder door mij uitgegeven ‘Terug op het oude nest’ van 1989 tot 2005 en tenslotte ‘van SMID naar DIVI, Een beknopte geschiedenis’. Het boekwerk wordt aangevuld met actuele informatie over de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in de wereld.


VOORWOORD

Voor een goed voorwoord zocht ik eerst naar een persoon met ruime kennis over deze materie. Op tv zag ik het programma De Wereld Draait Door (DWDD) van Matthijs van Nieuwkerk. Daar zag ik professor dr. Beatrice de Graaf, een intelligente jonge vrouw die ontzettend boeiend en deskundig haar visie op de veiligheidssituatie in de wereld naar voren bracht. Ik wist meteen dat ik haar advies en ondersteuning wilde inroepen. Dus nam ik stoutmoedig contact met haar op. Tot mijn verrassing antwoordde zij positief op mijn verzoek om een bijdrage aan mijn boek. Als eerste schreef ze een boeiend voorwoord.

       


MIJN ONTMOETING

Afgelopen week (0519) ging ik op haar aanbod voor een nadere kennismaking in Utrecht op het Universiteitskwartier in. Na het uitwisselen van persoonlijke items, kreeg ik verschillende adviezen en waardevolle tips voor het schrijven van mijn boek. Zij was hier bijzonder in geïnteresseerd en dat gaf me een goed gevoel. Na het gesprek signeerde zij een van haar boeken en schreef er een mooie persoonlijke boodschap in. Het was kortom een inspirerende en zinvolle ontmoeting.
Oproep voor de veteranen

in de Harderwijker CourantDe CV van Beatrice de Graaf
De redactie van het Vittepraetje 2022Klik op een foto voor een vergroting